ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง และปรับปรุง/ซ่อมแซมตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย
image-card

01 กรกฎาคม 2565
SHARE

ประกาศสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

เรื่อง โครงการจ้างก่อสร้าง และปรับปรุง/ซ่อมแซมตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย


       สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือ

 สภากาชาดไทย

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐ หรือของสภากาชาดไทย ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6. ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมและกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกับเอกสารประกาศเชิญชวน

8. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

9. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10. ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอย่างน้อย     

3 ผลงาน ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับ จากวันที่ยื่นข้อเสนอราคา ซึ่งมูลค่าผลงานในแต่ละสัญญา ไม่ต่ำกว่าจำนวน 12,500,000.00 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยแต่ละผลงานต้องทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว        

11. ต้องนำหนังสือรับรองผลงาน ฉบับจริง พร้อมสำเนาคู่ฉบับสัญญาบัญชีแสดงปริมาณงาน และ

ราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) มาแสดง ตามผลงานที่ยื่นเสนอในข้อ 3.10.

12. ต้องมีบุคลากรหลัก (Key Personal) ที่เข้าปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมตึก

อำนวยนรธรรม โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ประสบการณ์ และช่วงเวลาปฏิบัติงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ/หรือสถาปัตยกรรมควบคุม อย่างน้อยตามที่ระบุดังนี้

                   12.1. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี อยู่ปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

                   12.2. สถาปนิกโครงการ (Project Architect) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี อยู่ปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

                   12.3. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี อยู่ปฏิบัติงานประจำตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

                   12.4. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี อยู่ปฏิบัติงานประจำตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

                   12.5.เจ้าหน้าที่เขียนแบบ BIM (BIM Modeler) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี อยู่ปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

         กำหนดดูสถานที่ที่จะปรับปรุง/ซ่อมแซมตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ ผู้ไม่มาลงทะเบียนดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตามเวลาที่กำหนดไว้ ไม่มีสิทธิ์ในการยื่นซองเสนอราคา

 

         กำหนดยื่นซองราคา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4  ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

         กำหนดให้ผู้ยืนข้อเสนอ ต้องนำเสนอแผนการดำเนินการและวิธีการทำงาน รวมทั้งเอกสารด้านเทคนิคตามรายละเอียดข้อกำหนดชอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR)

        เริ่มนำเสนอตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

        กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอ นำเสนอแผนการดำเนินการและวิธีการทำงาน รวมทั้งเอกสารด้านเทคนิค ตามรายละเอียดข้อกำหนดชอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) แล้วเสร็จทุกราย         

 

         การยื่นซองราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ ห้ามยื่นซองราคาโดยทางไปรษณีย์

 

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยนรธรรมชั้น 1 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 1 – 19 กรกฎาคม ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.redcrossfundraising.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2256-4441

ในวันและเวลาราชการ
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่