ประวัติความเป็นมา
วันที่เผยแพร่ 20-01-2022

    สำนักงานจัดหารายได้ ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่เดิมการปฏิบัติหน้าที่ในงานกาชาด ได้ใช้เจ้าหน้าที่ ของแผนกเลขานุการ กองบรรเทาทุกข์ ซึ่งมีงานประจำที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง กองบรรเทาทุกข์ จึงขอโอนงานมา เป็นของสำนักงานกลาง โดยตั้งเป็น “หน่วยหารายได้ประจำและงานกาชาด” ต่อมาเมื่องานหารายได้มีการขยายออกไปมากยิ่งขึ้น หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ประธานกรรมการหารายได้ประจำของสภากาชาดไทย ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 157 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2515 ให้ยกฐานะหน่วยหารายได้ประจำ และงานกาชาดขึ้นเป็นกองหารายได้ โดยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการหารายได้ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทย


    สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ประธานกรรมการหารายได้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหารายได้ คนแรกจนกระทั่งได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2520 ศ. น.พ. ม.ล. เกษตร สนิทวงศ์ เลขาธิการสภากาชาดไทยในขณะนั้น ได้รักษาการในตำแหน่งนานถึง 6 ปี และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2525 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหารายได้เป็นต้นมา จนกระทั่งปี 2540


ปัจจุบัน กองหารายได้ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานจัดหารายได้ ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ปีพุทธศักราช 2539

แกลลอรี่
ภารกิจ
วันที่เผยแพร่ 20-01-2022

สำนักงานจัดหารายได้ | Donation HUB "รับ" เพื่อ "ให้"มีภารกิจในการจัดหาเงินรายได้เพื่อเสริมงบประมาณในการดำเนินภารกิจต่างๆ ของสภากาชาดไทยให้เพียงพอ ซึ่งรายได้หลักมาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และการจัดกิจกรรมหารายได้ในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งให้การดูแลผู้บริจาคผู้มีอุปการคุณ และสมาชิกประเภทต่างๆ ของสภากาชาดไทย 

ค่านิยมหลัก (Core Value) "GIVE"( G = Growth , I = Innovation , V = Volunteer , E = Ethics )

ผู้บริหารและโครงสร้าง
วันที่เผยแพร่ 20-01-2022