พิธีมอบโล่พระราชทานฯ การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566
image-card

05 กรกฎาคม 2566
SHARE

คณะกรรมการโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประกาศผลการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566 จำนวน 31 คน เพื่อรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์มอบโล่รางวัล ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้


❤️ ประเภทมีโรคประจำตัว

กลุ่มอายุ 65 – 74 ปี

1. นางสันต์หทัย รัตนวงศ์พิทักษ์ (รางวัลยอดเยี่ยม) อายุ 65 ปี

2. ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ  อายุ 65 ปี

3. นางพิศมัย เจริญพร อายุ 68 ปี

4. นางนลินี พงศ์สิริพิพัฒน์ อายุ 74 ปี

5. นางมณีโชค ตติยไตรรงค์ อายุ 65 ปี

6. นางกรกมล เอื้อวิวัฒน์สกุล  อายุ 68 ปี

❤️ ประเภทมีโรคประจำตัว

กลุ่มอายุ 75 – 84 ปี

1. นางธัญญา ศิริเวทิน (รางวัลยอดเยี่ยม) อายุ 77 ปี

2. นายยุทธนา โรจนพฤกษ์ อายุ 79 ปี

3. ภญ.ลลนา เสตสุบรรณ อายุ 78 ปี

4. นางวารี จันทรสกุล อายุ 75 ปี

5. นางสาวกุลธิดา กังสวัสดิ์ อายุ 79 ปี

❤️ ประเภทมีโรคประจำตั

กลุ่มอายุ 85 – 90 ปี       

1. นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ (รางวัลยอดเยี่ยม) อายุ 89 ปี 

2. นายเกษม มงคลวัฒน์ อายุ 87 ปี

3. นางอนุรีย์ พงศ์ประพฤทธิ์ อายุ 85 ปี

4. ร.ต.ชูชาติ ชาตะสุภณ อายุ 89 ปี

❤️ ประเภทมีโรคประจำตัว

กลุ่มอายุ 90 ปีขึ้นไป       

1. นางฟรานเซสกา ครสตันย์ ศรีสังคม (รางวัลยอดเยี่ยม) อายุ 101 ปี

2. นางตรี ยมะสมิต (รางวัลยอดเยี่ยม) อายุ 102 ปี

3. ดร.พฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์ อายุ 93 ปี

4. นางประทีป สายวิไล  อายุ 90 ปี


❤️ ประเภทไม่มีโรคประจำตัว

กลุ่มอายุ 65 – 74 ปี

1. นายวิญญู สัตย์ตระกูลวงศ์ (รางวัลยอดเยี่ยม) อายุ 73 ปี 

2. นางลัดดาวัลย์ รัตนนคร (รางวัลยอดเยี่ยม) อายุ 74 ปี

3. น.ท.พญ.อรวรรณ กิจเชวงกุล อายุ 65 ปี

4. นางสุจิตรา ประคองวงษ์  อายุ 69 ปี

5. ดร.พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์ อายุ 73 ปี

6. นางศิริพร ไชยดิษฐ์  อายุ 66 ปี

7. นางเบญจวรรณ มณีฉาย อายุ 71 ปี

❤️ ประเภทไม่มีโรคประจำตัว

กลุ่มอายุ 75 – 84 ปี

1. ดร.สมยศ หล่อวัฒนพงษา (รางวัลยอดเยี่ยม) อายุ 75 ปี 

2. นายเดชสิทธิ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ อายุ 81 ปี

3. นายสกล ดวงจันทร์  อายุ 81 ปี

4. นายจุฑามณี ย้อยแสง อายุ 80 ปี

5. นายศิริศักดิ์ อ๋องสกุล อายุ 79 ปี


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่