สภากาชาดไทย เชิญร่วมจองบูชาองค์มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช
image-card

01 พฤษภาคม 2567
SHARE

องค์มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช ... ผู้เกิดจากดอกบัว ... ผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนา ... ศูนย์รวมแห่งความมหัศจรรย์และความศักดิ์สิทธิ์แห่งพร 3 ประการ ด้วยอายุวัฒนะ วรรณะเรืองรุ่ง พร้อมซึ่งปัญญา

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้” ร่วมกับ บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด จัดทำ “โครงการสืบสานมรดกทางพุทธศาสน์ ไทย ภูฏาน” ด้วยการจัดสร้าง “มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏาน รวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศภูฏาน และเพื่อนำเงินรายได้สนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ในโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย และเพื่อจัดสร้างวิหาร ณ ประเทศภูฏาน

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพุทธาภิเษก พร้อมด้วย Her Majesty Queen Tshering Pem Wangchuk แห่งราชวงศ์ภูฏาน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ “มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช” ที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความสิริมงคลมี 2 รูปแบบ ได้แก่

1.มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช ตั้งบูชาขนาดหน้าตัก 4 นิ้ว ความสูงรวมฐานหินอ่อน 19 นิ้ว บูชาองค์ละ 299,999 บาท (จัดสร้างจำนวน 108 องค์) 

2.เหรียญมหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช เนื้อเงินชุบนาค ประกอบด้วยองค์มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช, ตราราชสำนัก และวิหารด้านหลังผลิตจากทองคำบริสุทธิ์ 96.5 หนัก 1 บาท บูชาองค์ละ 199,999 บาท (จัดสร้างจำนวน 593 องค์)

โดยผู้ที่สนใจสามารถจองบูชาได้แล้ววันนี้ที่บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด โทรศัพท์ 0 2117 9634 หรือที่เว็บไซต์ https://guru-rinpoche.net/