UOB ร่วมสร้างการเรียนรู้-อ่านเขียนภาษาไทยให้น้อง
image-card

21 สิงหาคม 2566
SHARE

นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,283,972 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) จากนางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยมีนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


ร่วมบริจาคสมทบโครงการได้ที่ https://www.donationhub.or.th/project/75/detail


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่