สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคาร Extended OPD
image-card

27 มิถุนายน 2565
SHARE

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ พร้อมด้วย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวนเงิน 1,009,899 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) จากอาจารย์วันชัย รวยอารี พร้อมคณะ ด้วยการเชิญชวนบูชาขันน้ำมนต์ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่