พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า
image-card

08 มีนาคม 2565
SHARE


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)"

      ด้วยปัจจุบัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ณ อาคาร ภปร ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๒ และใช้งานต่อเนื่องมาตลอดกว่า ๓๐ ปี โดยมีผู้ป่วยมารับบริการในแต่ละวันมากกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อวัน ทั้งยังเป็นผู้ป่วยด้วยโรคยากและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การบริการผู้ป่วยนอกประสบปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่บริการที่คับแคบไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีปริมาณมากขึ้นขาดพื้นที่รอคอย ไม่มีพื้นที่ในการคัดกรองโรคติดต่อ หรือการจัดบริการรักษาพยาบาลที่เน้นโรคเฉพาะทางทำให้ผู้ป่วยต้องเสียเวลาพบแพทย์หลายสาขาวิชา หรือต้องมาโรงพยาบาลฯ หลายรอบ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" ที่เพิ่มพื้นที่และความเชื่อมโยงการให้บริการผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิม (อาคาร ภปร) โดยเพิ่มมาตรฐานการคัดกรองผู้ป่วย มีการให้บริการทางการแพทย์ด้วยระบบทางไกล เพื่อรองรับสังคมและเทคโนโลยีในอนาคตให้มีความสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่าและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดย"อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" เป็นอาคารสูง ๑๕ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๔ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยถึง ๓๖,๘๕๐ ตารางเมตร งบประมาณในการก่อสร้างเบื้องต้นประมาณ ๓,๐๒๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ ๖,๐๐๐ รายต่อวัน ซึ่งอาคารดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีกำหนดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

      สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้จึงร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดสร้าง “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”(พระ-ไพ-สัด-ชะ-ยะ-คุ-รุ-ไว-ทูน-ระ-ยะ-ประ-พา-ตะ-ถา-คด-พุด-ทะ-เจ้า) บรมครูแห่งการแพทย์ เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" อีกทั้งเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่พุทธศาสนิกชน

      สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษก“พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะเกจิอาจารย์ผู้ทรงศีลชั้นสูงร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

      🙏🙏 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา“พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" ทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อท่านและครอบครัว หรือบุคคลอันเป็นที่รักเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่ท่านรักให้ปราศจากโรคภัยทั้งปวง 🙏🙏

ท่านสามารถร่วมสร้างบุญด้วยการบอกต่อบุญ หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง"อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) " ได้ที่

📌 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย(๒) "ประเภทบัญชี   "ออมทรัพย์" เลขที่ ๐๔๕-๒-๖๒๕๘๘-๘ (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) หรือ

🎯 บริจาคและจองบูชาได้ที่ 🎯

https://bhaisajyaguru.redcross.or.th/


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
    ไม่พบข่าวที่เกี่ยวข้อง!
ติดตามเราได้ที่