ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง และปรับปรุง/ซ่อมแซมตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย
image-card

25 กรกฎาคม 2565
SHARE

ประกาศสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

เรื่อง โครงการจ้างก่อสร้าง และปรับปรุง/ซ่อมแซมตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย


สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือ

 สภากาชาดไทย

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐ หรือของสภากาชาดไทย ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6. ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมและกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกับเอกสารประกาศเชิญชวน

8. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

9. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10. ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอย่างน้อย     

3 ผลงาน ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอราคา ซึ่งมูลค่าผลงานในแต่ละสัญญา ไม่ต่ำกว่าจำนวน 12,500,000.00 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยแต่ละผลงานต้องทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว        

11. ต้องนำหนังสือรับรองผลงาน ฉบับจริง พร้อมสำเนาคู่ฉบับสัญญาบัญชีแสดงปริมาณงาน และ

ราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) มาแสดง ตามผลงานที่ยื่นเสนอใน ข้อ 3.10 ตามขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR)

12. ต้องมีบุคลากรหลัก (Key Personal) ที่เข้าปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมตึก

อำนวยนรธรรม โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ประสบการณ์ และช่วงเวลาปฏิบัติงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ/หรือสถาปัตยกรรมควบคุม อย่างน้อยตามที่ระบุดังนี้

12.1. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี อยู่ปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

12.2. สถาปนิกโครงการ (Project Architect) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี อยู่ปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

12.3. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี อยู่ปฏิบัติงานประจำตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

12.4. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี อยู่ปฏิบัติงานประจำตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

12.5.เจ้าหน้าที่เขียนแบบ BIM (BIM Modeler) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี อยู่ปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

         กำหนดดูสถานที่ที่จะปรับปรุง/ซ่อมแซมตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ ผู้ไม่มาลงทะเบียนดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามเวลาที่กำหนดไว้ ไม่มีสิทธิ์ในการยื่นซองเสนอราคา

 

        กำหนดยื่นซองราคา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 1 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

         

        กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอ นำเสนอแผนการดำเนินการและวิธีการทำงาน รวมทั้งเอกสารด้านเทคนิค ตามรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) แล้วเสร็จทุกราย

       

        กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องนำเสนอแผนการดำเนินการและวิธีการทำงาน รวมทั้งเอกสารด้านเทคนิคตามรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR)

        เริ่มนำเสนอตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้

การยื่นซองราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ ห้ามยื่นซองราคาโดยทางไปรษณีย์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยนรธรรมชั้น 1 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – 10 สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.redcrossfundraising.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2256-4441 ในวันและเวลาราชการ


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่