สมัครรับข่าวสาร

รายนามผู้สนับสนุนจัดทำเว็บไซต์สำนักงานจัดหารายได้

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมายาวนานกว่าศตวรรษ ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยได้ริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลในระยะยาวเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจน สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าผาสุกของสังคมส่วนรวม

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เอไอเอส ผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างลงตัว ควบคู่กับความตั้งใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ด้วยการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและประเทศไทย ให้มีคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ครอบครัว” เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมและประเทศชาติ

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันปิโตรเลียม และปิโตรเคมีชั้นนำของโลก เป็นผู้ผลิตและทำการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียมทุกชนิดภายใต้แบรนด์ของ เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล พร้อมทั้งมีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่กว่า 530 สาขาทั้วประเทศ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) "บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของไทย ที่เติบโตเคียงคู่สังคมไทยมายาวนานกว่า 73 ปี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มั่นคงทางการเงิน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จนได้รับพระราชทานตราตั้งพระครุฑพ่าห์ ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างการยอมรับในประสิทธิภาพการบริหารงานมาตรฐานสากลด้วยการคว้ารางวัลเกียรติยศกว่า 100 รางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก"

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมด้วยเจตนารมณ์ของ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” นอกจากการให้บริการทางการเงินครบวงจรเพื่อสนับสนุนลูกค้าทั้งในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจแล้ว ธนาคารยังกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและประเทศชาติ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคม ไม่เพียงยืนหยัดได้อย่างมั่นคง หากยังสามารถหยิบยื่นความเอื้อเฟื้อให้แก่ผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือได้ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความแข็งแรงและมั่นคงอย่างยั่งยืนในที่สุด”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ไทยเบฟฯ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในเอเชียที่มีความมั่นคงและความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง ผ่านการกำหนด “วิสัยทัศน์ 2020” ซึ่งเป็นกุลยุทธ์ในระยะ 6 ปีข้างหน้า ของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกลุ่มบริษัทในการเตรียมพร้อมรับมือกับความต้องการของตลาด ที่กำลังเปลี่ยนแปลง โดยวิสัยทัศน์ 2020 ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ คือ การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าที่โดนใจ การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและความเป็นมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น และสร้างประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง