สมัครรับข่าวสาร

โครงการเพื่อขอเงินสนับสนุน

โครงการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


      เนื่องจากอุบัติการเกิดมะเร็งเต้านมของสตรีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นทุกปี จำนวนผู้ป่วย ที่มารับการรักษาด้วยการผ่าตัด การให้เคมีบำบัดและการฉายรังสีมีอัตราที่สูงขึ้น ปัจจุบันจัดเป็นโรคที่มีสถิติเป็นอันดับสองของมะเร็งสตรีในประเทศไทย สถิติผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มารับการฉายรังสีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปี 2535 มีจำนวน 194 ราย และในปี 2544 มีจำนวน 194 ราย และในปี 2544 มีจำนวน 375 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 93% หรือเกือบ 2 เท่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เล็งเห็นความสำคัญของการรักษามะเร็งเต้านม มีการปรับปรุงและพัฒนาการรักษามาเป็นลำดับ โดยเน้นการรักษาแบบสหสาขา (Multidiscipline) อันประกอบด้วย ศัลยแพทย์ พยาธิแพทย์ และแพทย์รังสีรักษา เพื่อการตรวจและรักษาที่ครบวงจรได้แก่ การตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจทางรังสี การผ่าตัด การฉายรังสีและเคมีบำบัด รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

           

       “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” ก่อตั้งขึ้นจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ว่า “ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิง”  โดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 2 ล้านบาท สนับสนุนการ ดำเนินการ พร้อมทั้งพระราชทานชื่อศูนย์ว่า “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” ซึ่งโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และรองศาสตราจารย์นายแพทย์  กฤษณ์ จาฏามระ น้อมเกล้าฯ รับพระราชประสงค์ก่อตั้ง “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” เพื่อเน้นการบริการ การตรวจและรักษาโรคมะเร็งเต้านมในสตรีให้มีประสิทธิภาพ และการบริการด้วยความรวดเร็ว

       การดำเนินงานของโครงการ ฯ ได้เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มทำงานของแพทย์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม  อันได้แก่  ศัลยแพทย์  พยาธิแพทย์  รังสีแพทย์และแพทย์รังสีรักษา มีการประสานร่วมมือจัดการรักษาที่ครบวงจร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ได้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจทางรังสี ได้แก่เครื่อง Ultrasound และ Mammogram ระบบดิจิตอลที่ทันสมัยรุ่นล่าสุดนับเป็นเครื่องแรกในเอเชียทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมในระเริ่มแรกได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ การรักษาโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วก่อนที่โรคจะลุกลาม ทางด้านเครื่องมือรังสีรักษาได้จัดซื้อเครื่องโคบอลต์–60 โดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทดแทนเครื่องโคบอลต์ที่ใช้มานานถึง 34 ปี   ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมได้เพิ่มขึ้นโดยรักษาวันละประมาณ 15 ราย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรการสาธิตวิธีใช้เครื่องโคบอลต์รักษาผู้ป่วย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2543

       โครงการ “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์จัดหาทุน มีการรวมกลุ่มของประชาชนที่สนใจการป้องกันและต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม จัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจ มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทาง  วิชาการและกิจกรรมสำคัญ คือ การจัดกิจกรรมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

       การดำเนินงานของ  “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” ที่ประกอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีสูงในอาคารที่สามารถจัดวางเครื่องมือเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกรองรับกับผู้ป่วยจำนวนมาก ๆ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถปรับปรุงเทคนิคการรักษาที่ให้ผลตามวัตถุประสงค์และสามารถบริการผู้ป่วยได้รวดเร็ว จะทำให้ “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์การรักษาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง มีผลงานทางการรักษา และการวิจัยที่สามารถนำไปอ้างอิงได้ เป็นแหล่งฝึกอบรมแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นับเป็นศูนย์การรักษาที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยที่จะทัดเทียมศูนย์ที่มีชื่อเสียงของโลก สมดังพระประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ต้องการให้ “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นที่พึ่งของสตรีทั่วไป โดยเฉพาะผู้ยากไร้ให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด