สมัครรับข่าวสาร

โครงการเพื่อขอเงินสนับสนุน

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์


 เกี่ยวกับศูนย์ฯ 
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดศูนย์ฯ ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และได้พระราชทานชื่อเป็น  "ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้สร้างผลงานไว้มากมาย และยังเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

 ผลงานของศูนย์
1. เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยที่ใหญ่ที่สุด จากสถาบันทางการแพทย์ทั่วประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า
2. ผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไม่รวมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อีกจำนวนมาก
3. เป็นแหล่งรักษาผู้ป่วยโรคงวงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยวิธี “จุฬาเทคนิค” ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลมหิดล บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทยประจำปี พ.ศ. 2542
4. เป็นผู้นำเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ในสาขานี้ ในประเทศไทย

 สาเหตุของความพิการ 
          ความพิการบนใบหน้ามีสาเหตุหลากหลาย ทั้งที่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยสิ่งแวดล้อม จึงอาจเกิดขึ้นตั้งแต่แรกคลอด หรืออาจเกิดขึ้นภายหลัง เช่น อุบัติเหตุ เนื้องอก การติดเชื้อ

 ตัวอย่างความพิการประเภทต่าง ๆ


 สาเหตุที่ควรช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ 
         ความพิการเหล่านี้มักเกิดกับผู้มีฐานะยากจน ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการมีบุตร เมื่อบุตรที่กำเนิดมามีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะทำให้มีความทุกข์ทั้งกายและจิตใจในการรักษา ทำให้หลายครอบครัวตัดสินใจไม่พาบุตรมารับการรักษา ทำให้ตัวคนไข้ทนทุกข์อยู่กับความพิการนั้น และยังมีความทุกข์ในเรื่องของจิตใจอีกด้วย จึงเป็นสาเหตุที่เราควรช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

 ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการมารักษาผ่าตัดโรคบางอย่าง
   โรคปากแหว่ง  ประมาณ 5,000 บาท
   โรคเพดานโหว่  ประมาณ 10,000 บาท
   โรคงวงช้าง  ประมาณ 50,000 บาท

   โรคใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด  ประมาณ 35,000 บาท
   โรครอยต่อกะโหลกศีรษะเชื่อมติดก่อนกำหนด  ประมาณ 120,000-280,000 บาท


                      
                    


 สิ่งที่ท่านช่วยเหลือได้
 บริจาคเป็นวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์
โดยระบุงบประมาณของท่าน หรือรายการที่จะบริจาคทางศูนย์จะแจ้งรายการเครื่องมือแพทย์พร้อมราคาเพื่อให้ท่านเป็นซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้จำหน่าย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็ว

 บริจาคสิ่งของ
เช่น นม ผ้าอ้อม ของเล่นสำหรับผู้ป่วย ทุกประเภท ทุกวัย การมีของเล่นช่วยกระตุ้นพัฒนาการ

 สนับสนุนการจัด "สนุกสุขสันต์ วันพบปะ"
เป็นผู้สนับสนุนของงาน สนับสนุนของรางวัล หรืออาสาสมัครช่วยงาน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เสมือนเป็นวันเด็กสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

 จัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสุข
ให้ผู้ป่วยในช่วงบ่ายวันจันทร์ ขณะรอตรวจรักษา ณ ที่ทำการศูนย์ฯ ตึก สก. ชั้น 14 รพ.จุฬาลงกรณ์

 บริจาคเป็นเงิน
ชื่อบัญชี "ผู้ป่วยพิการบนในหน้าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ออมทรัพย์  เลขที่ 045-503329-2
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน ออมทรัพย์ เลขที่ 008-0-07821-4
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 018-2-94741-5
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 147-4-71940-6
**กรณีต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ ตัวบรรจง มายังศูนย์ฯ โทรสาร 0 2256 5314 หรืออีเมล์  info@craniofacial.or.th**
 

 บริจาคโดยตรงเพื่อช่วยเหลือคนไข้แต่ละครอบครัว สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2256 4330 หรือเลือกผู้ป่วยจากหน้าเว็บไซต์  www.thaicraniofacial.com

 
          ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตึก สก. ชั้น 14 ที่อยู่ 1873 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2256 4330 แฟกซ์ : 0 2256 5314 อีเมล์ : info@craniofacial.or.th  เว็บไซต์ : www.facebook.com/thaicraniofacial
 

  บริจาคเงินออนไลน์