สมัครรับข่าวสาร

โครงการเพื่อขอเงินสนับสนุน

หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

         สภากาชาดไทย มีความพร้อมเสมอที่จะช่วย "บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย" แก่ปวงชนทุกหมู่เหล่าทั่วผืนแผ่นดินไทยตามพระราชประสงค์ของ "พระปิยมหาราช" องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดแก่สภากาชาดไทย  ท่านสามารถทำให้การดำเนินงานของเราสำเร็จต่อไปได้ด้วยการสนับสนุนให้สภากาชาดไทยสามารถช่วยผู้ยากไร้และผู้ประสบเคราะห์กรรมจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ภัยจากน้ำท่วมฉับพลันเมื่อหลายปีก่อน  นอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยร้ายแรงถึงชีวิตทุก ๆ วัน  เรามีสำนักงานใหญ่ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ มีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่กรุงเทพฯ  มีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  มีศูนย์ปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ เช่น ศูนย์ดวงตา ศูนย์บริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่าย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ศูนย์ค้นคว้าและผลิตวัคซีนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและพิษงูกัด เป็นต้น รวมทั้งมีเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอร่วมดำเนินการอยู่ทั่วประเทศทุก ๆ จังหวัดของประเทศไทย

         งานบรรเทาทุกข์และกำจัดภัยของสภากาชาดไทยปฏิบัติได้ทันทีทุก ๆ ครั้งเมื่อมีภัยมา  โดยไม่ต้องร้องขอหรือแสวงหาผู้บริจาคทุก ๆ ครั้งไป เพราะเรามีสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เรามีถุงยังชีพและเวชภัณฑ์  มีบุคลากรและมียานพาหนะพร้อมที่จะออกไปสมทบกับเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในพื้นที่สามารถทำการบรรเทาทุกข์ได้ทันที  ทั้งยังมี "มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย" ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นองค์ประธาน  ก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือร่วมกับสภากาชาดไทยเสมอ  เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤติเกิดขึ้น   ทุกครั้งดังปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอ ๆ


         ในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย "2 เมษายน" ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง จึงขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อ "บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย" สร้างสังคมไทยให้ดีขึ้น  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ "พระปิยมหาราช" และของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520 จนถึงปัจจุบัน ทรงบริหารงานของสภากาชาดไทยด้วยความเอาพระทัยใส่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยอยู่เสมอ และมีพระราชดำริเพิ่มเติมในกิจการของสภากาชาดไทยอยู่เนือง ๆ ทรงชี้แนะให้สภากาชาดไทยมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น และได้เสด็จพระราชดำเนินออกไปช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองเสมอมิได้ขาด
         ในส่วนของพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อกิจกรรมจัดหารายได้นั้นมีอยู่มากมาย  ทั้งนี้เพราะทรงให้ความสำคัญกับงานหารายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานกาชาดประจำปี  ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานหารายได้หลักที่สภากาชาดไทยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม บริษัท ห้างร้าน เป็นต้น ที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานกาชาด แต่ละปีพระองค์ท่านได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานกาชาดประจำปีตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา และเสด็จฯ ทรงเยี่ยมร้านของหน่วยงานต่าง ๆ ในงานกาชาด  โดยทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ  ทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิด  ยังความสำนึกและปลื้มปิติในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะกรรมการจัดงานกาชาดอย่างหาที่สุดมิได้

 

         ด้วยพระเมตตาอันบริสุทธิ์ต่อพสกนิกรชาวไทย ... พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น ทรงมีมากมายจนมิอาจบรรยายให้ครบถ้วนได้ ซึ่งแต่ละครั้งล้วนยิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งสิ้น ด้วยพระเมตตาที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยของพระองค์ และเพื่อสนองพระราชดำริในการช่วยเหลือประชาชน สภากาชาดไทยจึงได้ก่อตั้ง "โครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย" ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยที่สภากาชาดไทยได้รื้อฟื้นชุดจักษุแพทย์ขึ้นใหม่ หลังจากที่ยุติการปฏิบัติงานไปเมื่อ พ.ศ.2535 เพื่อให้บริการรักษาและผ่าตัดแก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสที่มีปัญหาโรคตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ด้วยพระกรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้พระราชทานนามว่า "หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เป็นหน่วยแพทย์พระราชทานเน้นกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารที่มีปัญหาโรคตาให้ได้รับการบริการรักษาอย่างถูกต้อง จนสามารถกลับมามองเห็นและช่วยเหลือตัวเองได้ อาทิ โรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ และโรคตาอื่น ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเริ่มปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดที่ 6 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  และให้บริการเชิงรุกในโรงพยาบาลชุมชนในถิ่นทุรกันดาร
         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2550 สโมสรโรตารีทุ่งคา มูลนิธิโรตารีสากล ร่วมกับ สโมสรโรตารีในสหรัฐอเมริกา และศูนย์โรตารีในประเทศไทย  ร่วมกันจัดสร้างและน้อมเกล้าฯ ถวาย "รถจักษุคลินิกเคลื่อนที่" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ปฏิบัติงานในรูปแบบการผ่าตัดผู้ป่วยบนรถผ่าตัดเคลื่อนที่ ซึ่งออกปฏิบัติงานระดับตำบล ณ สถานีอนามัยเพื่อให้การรักษาและผ่าตัดราษฎรที่มีปัญหาโรคตาได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศดวงตาอวัยวะเล็กๆ ที่มีค่ามหาศาลยิ่งต่อมนุษย์
"เป็นเวลาหลายปีแล้วที่รอยเท้าแห่งชีวิตของเขาได้ก้าวผ่านแต่ละก้าวของชีวิต
ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลายหลากแสนยากที่จะพรรณนาได้หมด
แต่ในที่สุดเขาก็ผ่านมาได้จนมาถึงก้าวย่างแห่งแสงสว่าง"

คุณลุงต่วน  ประจันดุม อายุ 72 ปี เล่าว่า "ตอนนั้นดวงตาเหมือนมีก้อนเนื้อเล็ก ๆ งอกบริเวณตาขาวและมองเห็นภาพไม่ชัดเจนมองเห็นคล้ายหมอกหรือควันขาว ๆ บังอยู่ตลอดเวลา แต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากเลยไม่ได้ไปหาหมอ พอนานวันเข้าดวงตาทั้งสองข้างก็เริ่มพร่ามัวแทบจะมองไม่เห็น จึงตัดสินใจมาหาหมอที่หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ทราบมาว่าที่นี่รักษาตาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้มีโอกาสมาพบคุณหมอตรวจอาการ คุณหมอบอกว่าเป็นต้อเนื้อและต้อกระจกที่ตาทั้งสองข้าง ตอนนั้นคิดว่าจะต้องเสียดวงตาที่ต้องใช้หาเลี้ยงปากท้องทั้งสองข้างแล้ว หลังจากนั้นคุณหมอก็นัดให้มาผ่าตัดต้อเนื้อออกก่อน และอีก 2 เดือนต่อมาคุณหมอนัดมาลอกต้อกระจก และพักฟื้นประมาณสองวันคุณหมอนัดให้มาเปิดตา ความรู้สึกเหมือนความฝันเลยตอนที่เปิดตาครั้งแรก ผมดีใจมากที่สุดเพราะถ้าผมไม่ตัดสินใจมารักษาดวงตากับหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  ผมคงไม่ได้กลับมามองเห็นโลกที่สดใสเหมือนคนอื่น ๆ อีกครั้ง มาจนวันนี้ทำให้ผมรู้ว่าดวงตาที่เป็นอวัยวะเล็ก ๆ  ของร่างกายนั้นมีค่ามหาศาลสำหรับผมมาก"

   

ความหวังและแสงสว่างในหัวใจช่วยนำทางชีวิต
"ในวันที่ผู้คนได้พบกับแสงสว่างที่สดใสบนโลกใบนี้  ยังมีอีกมุมหนึ่ง...
ที่เป็นโลกแห่งความมืด ยังรอคอยความหวังจากแสงสว่างเพื่อนำทางชีวิตต่อไป"

คุณป้าบุญรอด เนตรกลาง อายุ 58 ปี เล่าว่า เป็นต้อกระจกที่ดวงตาทั้งสองข้าง เล่าให้ฟังว่า "เริ่มแรกดวงตาทั้งสองข้างมีอาการพร่ามัว โดยเริ่มมัวทีละนิดไปหาซื้อยาหยอดตามาหยอดก็ไม่ดีขึ้นไม่หายซักที ทั้งนี้ด้วยการรักษาที่ผิด ๆ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้ตาเริ่มมองไม่เห็นเป็นเวลานับปี ตอนนั้นรู้สึกเครียดและท้อมาก  เพราะกลัวว่าตาจะบอดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องเป็นภาระแก่ลูกหลาน แต่ก็คิดว่าชีวิตนี้ต้องมีความหวัง พอดีมีเพื่อนบ้านแนะนำให้มารักษาดวงตากับหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพราะหมอที่นี่เก่งมาก กลับมามองเห็นชัดได้เหมือนเดิมแน่นอนจึงได้ตัดสินใจมารักษาที่นี่ จากนั้นประมาณสองเดือนคุณหมอนัดให้มาผ่าตาข้างซ้ายเป็นข้างแรก ตอนเปิดตาครั้งแรกรู้สึกดีใจมากจนพูดไม่ถูกเลย ตาของเราได้กลับมามองเห็นเหมือนเดิม และจะใช้งานได้ปกติเหมือนคนอื่น ๆ แล้ว ไม่เป็นภาระของลูกหลานอีกต่อไป ป้ารู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพฯ ที่พระองค์ท่านได้สร้างโครงการดี ๆ แบบนี้ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้กลับมามองเห็นอีกครั้งเหมือนกับป้า"

   

หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติงานใน 3 โครงการคือ
1. ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดที่ 6 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนปฏิบัติงานด้านการผ่าตัด ในวันพุธ-ศุกร์ ตรวจรักษาในวันเสาร์-อาทิตย์ หากมีกรณีฉุกเฉินก็ทำการผ่าตัดทันที โดยให้บริการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก 770 ราย และโรคอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการรักษา
2. โครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอในถิ่นทุรกันดาร ปีละ 2 ครั้ง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 1,600 ราย ผ่าตัดโรคต้อกระจกจำนวน 300 ราย รวมทั้งผ่าตัดโรคต้อหิน และโรคตาอื่น ๆ
3. โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติงานในระดับตำบลในพื้นที่ทุรกันดาร ปีละ 5 ครั้ง ทำการรักษาผู้ป่วยนอก 1,250 ราย และให้บริการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก 350 ราย
จนถึงปัจจุบันหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตาในพื้นที่ต่าง ๆ มากกว่า 19 ปี ได้รักษาผู้ป่วยมากกว่า 150,000 ราย และสามารถผ่าตัดรักษาราษฎรผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสไปแล้วกว่า 40,000 ราย

         ทุก ๆ วัน ยังมีคุณตาคุณยายในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญกำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่อีกมากมาย... จากโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งให้บริการรักษาผ่าตัดแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น...


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค

  บริจาคเงินออนไลน์