สมัครรับข่าวสาร

ห้องได้บุญ


     "ห้องได้บุญ" สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยความคิดริเริ่มของท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ซึ่งได้เล็งเห็นว่าสิ่งของบางอย่างที่มีผู้นำมาบริจาคนั้นไม่สามารถนำไปบริจาคต่อได้ เช่น ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าบางประเภท หรือเครื่องประดับต่างๆ  เป็นต้น และของบริจาคเหล่านี้ก็มีจำนวนมากเกินกว่าที่จะเก็บไว้ ท่านผู้หญิงฯ จึงได้จัดสถานที่ส่วนหนึ่งของ ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย เปิดเป็น ห้องได้บุญ นำสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้มาจำหน่ายในราคาถูกให้แก่ผู้สนใจ เพื่อนำรายได้บำรุงสภากาชาดไทย

     สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งห้องได้บุญสภากาชาดไทยคือ
1. เป็นศูนย์รวมของการจำหน่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาคของที่ระลึก และอื่นๆ ของสภากาชาดไทย เพื่อนำรายได้บำรุงสภากาชาดไทย นำไปใช้ในกิจการด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาล การบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
2. เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการบริจาคแก่ผู้มีจิตศรัทธา ในการแจ้งความจำนงการบริจาค ทั้งเงิน และสิ่งของ
3. ส่งเสริมให้เกิดวัฎจักรการใช้วัสดุสิ่งของอย่างมีคุณค่า ให้ผู้บริจาคเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลสะท้อนให้มีการบริจาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

     การดำเนินการของห้องได้บุญ ได้รับความร่วมมือและสนใจจากประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ  
     โดยมีประชาชนบางกลุ่มจะมาเลือกซื้อสิ่งของที่ได้รับบริจาคมา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในขณะที่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่ง ก็จะนำสิ่งของเครื่องใช้ทั้งเก่า และใหม่ มาบริจาคให้กับ ห้องได้บุญ จนเกิดเป็นวัฎจักรของการใช้สิ่งของอย่างมีคุณค่า การดำเนินการของห้องได้บุญ จัดให้มี "ห้องได้บุญเคลื่อนที่" นำสิ่งของเครื่องใช้ไปจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่างๆ อาทิ ตลาดนัดสวนจตุจักร อาคารไทยพาณิชย์พลาซ่า ตลาดนัดสำนักงานอาสากาชาด เป็นต้น เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายรับบริจาคสิ่งของให้กับห้องได้บุญมากขึ้น


ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเยี่ยมชมกิจการของห้องได้บุญหรือร่วมบริจาคสิ่งของทั้งเก่าและใหม่สามารถเยี่ยมชมและบริจาคสิ่งของได้ที่
ห้อง "ได้บุญ" สภากาชาดไทย สำนักงานจัดหารายได้ ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 1 เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 – 17.30 น.

หากท่านใดประสงค์จัดส่งสิ่งของบริจาคทางไปรษณีย์ จัดส่งที่...
ห้อง "ได้บุญ" สภากาชาดไทย
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 1
เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0 2256 4622, 0 2256 4440-2