สมัครรับข่าวสาร

เกี่ยวกับสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

  • ประวัติ
  • ภารกิจ
  • ผู้บริหารและโครงสร้าง
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • ติดต่อสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา      สำนักงานจัดหารายได้ ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่เดิมการปฏิบัติหน้าที่ในงานกาชาด ได้ใช้เจ้าหน้าที่ ของแผนกเลขานุการ กองบรรเทาทุกข์ ซึ่งมีงานประจำที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง กองบรรเทาทุกข์ จึงขอโอนงานมา เป็นของสำนักงานกลาง โดยตั้งเป็น "หน่วยหารายได้ประจำและงานกาชาด" ต่อมาเมื่องานหารายได้มีการขยายออกไปมากยิ่งขึ้น หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ประธานกรรมการหารายได้ประจำของสภากาชาดไทย ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 157 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2515 ให้ยกฐานะหน่วยหารายได้ประจำ และงานกาชาดขึ้นเป็นกองหารายได้ โดยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการหารายได้ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทย

      สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ประธานกรรม การหารายได้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหารายได้ คนแรกจนกระทั่งได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2520 ศ. น.พ. ม.ล. เกษตร สนิทวงศ์ เลขาธิการ สภากาชาดไทยในขณะนั้น ได้รักษาการในตำแหน่งนานถึง 6 ปี และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2525 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหารายได้เป็นต้นมา จนกระทั่งปี 2540

      ปัจจุบัน กองหารายได้ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานจัดหารายได้ ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ปีพุทธศักราช 2539 โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน ฯ คนปัจจุบัน


 
ภารกิจ
คติทัศน์ ก้าวหน้า----จัดหารายได้ (Fund Raising Advancement)
วิสัยทัศน์ มุ่งมั่น เสริมสร้าง และพัฒนาจัดหาเงินรายได้การกุศลอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
พันธกิจ เป็นผู้จัดหารายได้ที่มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และมีความรอบรู้ โดยวิธีการทันสมัย ที่ก้าวหน้า เพื่อเสริมงบประมาณของสภากาชาดไทยสำหรับใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศล เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้วยจิตศรัทธาของผู้บริจาคและผู้สนับสนุน

      สำนักจัดหารายได้ มีภารกิจในการจัดหาเงินรายได้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจต่างๆ ของสภากาชาดไทยให้เพียงพอ ซึ่งรายได้หลักมาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และการจัดกิจกรรมหารายได้ในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ (ฝ่ายการจัดหารายได้)
และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้
ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ


รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้
นางจันทร์ประภา  วิชิตชลชัย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นางสุรภีร์ โรจนวงศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณหญิงฟิโนล่า จาฎามระ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ อรุณีประภา หอมเศรษฐี 
ทำเนียบผู้บริหาร


หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้
1 ตุลาคม 2515 ถึง 1 ตุลาคม 2520


คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ
รองผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้
14 พฤศจิกายน 2515 ถึง 17 สิงหาคม 2520
 ศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้
1 ตุลาคม 2520 ถึง 1 มกราคม 2525
 หม่อมราชวงศ์พัฒนไชย ไชยันต์
ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด
พ.ศ. 2521 ถึง 2525ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ 
ผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้
1 มกราคม 2525 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2540
หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
ผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้
7 มิถุนายน 2540 ถึง ปัจจุบัน

 
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
   เบอร์โทรศัพท์          0 2256 - 4440 - 3, 0 2251 - 1218 , 0 2251 6964
   เบอร์แฟกซ์   0-2250-0312 ,0-2652-4440
   อีเมล์   pr-fund@redcross.or.th
    pr-fund-rc@hotmail.com
   สถานที่ติดต่อ   1873 ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330