สมัครรับข่าวสาร

การบริจาค

  • บริจาคเงิน
  • สิทธิประโยชน์
  • รายนามผู้บริจาค

ช่องทางการบริจาคเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

1. บริจาคด้วยตนเอง
ท่านสามารถมาบริจาคเงินได้ที่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ณ ห้องผู้บริจาคสัมพันธ์ ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น .

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ทางสำนักงานจัดหารายได้ ได้เปิดบัญชีธนาคารต่างๆ เพื่อรองรับการบริจาค ของท่าน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย สำนักงานจัดหารายได้" ซึ่งสามารถเลือกบริจาคได้ ดังนี้
   
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-48899-3
- ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 101-0-11980-6
- ธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม เลขที่ 001-2-25888-9
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ เลขที่ 023-1-41177-4
- ธนาคารทหารไทย สาขาคลองเตย เลขที่ 015-2-43046-8
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพัฒน์พงษ์ เลขที่ 689-1-05195-1
- ธนาคารธนชาต สาขาธนิยะ เลขที่ 261-2-09275-4
- ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี ไทย สาขาย่อยสีลม เลขที่ 700-1-28971-2

    **
โดยส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน
       ส่งทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
       หรือทางโทรสาร 0 2250 0312, 0 2652 4440 หรืออีเมล์ pr-fund-rc@hotmail.com

3. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน
สั่งจ่ายในนาม "ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาด ไทย" สั่งจ่าย ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

4. เช็คสั่งจ่ายในนาม “สภากาชาดไทย”
ทางสำนักงานฯ ยินดีรับเช็คทุกประเภท โดยขีดหรือผู้ถือออก และระบุข้อความ Account Payee Only ลงบนเช็ค

5. บัตรเครดิต
ท่านสามารถบริจาคเงินโดยแจ้งความประสงค์ให้ทางสำนักงานฯ เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตของท่าน ซึ่งการบริจาค ผ่านบัตรเครดิตมี 2 ประเภท ได้แก่
 
               - บริจาคแบบครั้งเดียว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ นี่ 
               - บริจาคแบบรายเดือน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ นี่ )

     ** โดยกรอกแบบฟอร์มการบริจาคซึ่งระบุหมายเลขและรายละเอียดของบัตรเครดิตให้ครบถ้วน สามารถส่ง แบบฟอร์มทาง
ไปรษณีย์หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2250-0312
  
 
 
6. หักบัญชีเงินฝากเป็นรายเดือน ( ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ )
เพื่อความสะดวกในการบริจาคเงินให้กับสภากาชาดไทย ท่านสามารถโอนเงินอัตโนมัติทุกเดือนจากบัญชีเงินฝาก ของท่าน เพื่อเข้าบัญชีของสภากาชาดไทย โดยกรอกแบบฟอร์มอนุมัติให้ตัดเงินจากบัญชีอัตโนมัติ และให้ทางผู้ จัดการสาขาที่เปิดบัญชี ลงนามรับรองลายเซ็นของท่านและส่งเอกสารให้กับทางสภากาชาดไทย โดยที่ท่านไม่ต้อง เสียเวลาเพื่อไปโอนเงินเข้าบัญชี ทุกๆ เดือน ซึ่งธนาคารที่สามารถให้บริการได้ มีดังนี้
    - ธนาคารไทยพาณิชย์
    - ธนาคารกรุงเทพ
    - ธนาคารกสิกรไทย 
    - ธนาคารกรุงไทย
    - ธนาคารทหารไทย 
    - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
    - ธนาคารธนชาต
    - ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี ไทย
** แบบ ฟอร์มการบริจาคที่ได้รับรองลายเซ็นต์จากธนาคารแล้ว จะต้องส่งกลับมายังสภากาชาดไทยเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนาหรือนำส่งทางโทรสารได้


 
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาคเงิน 

     

      1. สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้
      2. ขอสิทธิสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสภากาชาดไทยไห้แก่ฅนเอง บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร เงินในคราวเดียวตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป สำหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ของผู้บริจาค โดยสมาชิกกิตติมศักดิ์จะได้รับสิทธิ ดังนี้
 

           2.1 เกณฑ์สิทธิสำหรับประเภทบุคคลและนิติบุคคล

           2.2 ได้รับเข็มเครื่องหมายพร้อมประกาศนียบัตรและสมาชิกกิตติมศักดิ์ซึ่งเข็มเครื่องหมายสามารถประดับเพื่อแสดงฅนเข้าชมงานกาชาด  โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู
           2.3 บุตร ธิดาที่มีอายุต่ำ กว่า 12 ปี ของบิดาและมารดาซึ่งเป็นสมาชิกทั้งสองคนจะได้รับการลดหย่อนด้วย 
      3. ขอเหรียญกาชาด  เหรียญกาชาดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดหนึ่งสภากาชาดไทยจะขอพระราชทานเหรียญกาชาด  ให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้สภากาด  คือ
           3.1 เหรียญกาชาดสมนาคุณ
           3.1.1 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
ให้แก่ผู้บริจาคคราวเดียวคิดเป็นเงินคั้งแต่ 6 แสนบาทขึ้นไป สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาด
                    ไทยเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 

 

 
                
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1


           3.1.2 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 ให้แก่ผู้บริจากเงินคราวเดียวคิดเป็นเงินตั้งแต่ 3 แสนบาทขึ่นไปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถาภานายิกาสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3

                
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2


           3.2 เหรียญกาชาดสดุดี
           3.2.1 เหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1 ให้แก่ผู้บริจาคเป็นมูลค่าตามที่กำหนดไว้ในกะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตามเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ( ป.ภ )
                
เหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1


           3.2.2 เหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 2 ให้แก่ผู้บริจากเป็นมูลค่าตามที่กำหนดไว้ ในระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรีตามเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ท.ภ )

                
เหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 2                4.ขอเป็นผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย
                         ประเภทบัตรแพลทินัม
     เงื่อนไขการเป็นผู้มีอุปการคุณ
                - ผู้บริจาค ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ( สะสมได้ 5 ครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ปี ได้รับสิทธิเมื่อครบ )
                - กรรมการสภากาชาดไทย กรรมการบริหารสภากาชาดไทย และกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
                - ผู้บริจากเงินหรือทรัพย์ จำนวน 10 ล้านบาทโดยไม่มีเงื่อนไขขอเก็บกินผลประโชยน์ตลอดชีวิต
     เกณฑ์สิทธิสำหรับบุคคลและนิติบุคคล


     การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
                - ได้รับการดูแลในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
                - ได้รับการลดหย่อนค้่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย
                - สำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดของฅนเองหรือครอบครัวให้ใช้สิทธิตามใบส่งตัวก่อนส่วนที่เกินสิทธิจึงเรียกเก็บจากสภากาชาดไทย โดยขอให้ดำเนินการทำใบส่งตัวมาด้วย
                - ค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์นี้ ไม่รวมการรักษาพยาบาล ณ คลินิคพิเศษ ค่าพยาบาลพิเศษค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์การแพทย์ที่เบิกไม่ได้ตามประกาศกรมบัญชีกลางค่ารังสีรักษา ค่ายาเคมีบำบัด การตรวจพิเศษที่จำเป็นต้องส่งไปทำนอกสถานพยาบาลของสภากาชาดไทย และการตรวจรักษาในบัญชีเฉพาะ เช่น การตรวจ PET/CT scan การปลูกถ่ายอวัยวะการรักษาเพื่อการมีบุตร เป็นต้น
                - การลดหย่อนนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาลเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า น้ำดื่ม
                หมายเหตส่วนลดค่าบริการรักษาพยาบาลนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                ขอให้สภากาชาตไทยดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริจาคได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หรือขอหนังสือรับรองการบริจาคทรัพย์สินเพื่อนนำไปให้หน่วยงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรได้ โดยมีรานละเอียด ดังนี้
  บริจาค  พระราชทาน
  100,000 บาทขึ้นไป ร.ง.ภ. (เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์)
  200,000 บาทขึ้นไป ร.ท.ภ. (เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์)
  500,000 บาทขึ้นไป บ.ภ. (เบญจมดิเรกคุณาภรณ์)
  1,500,000 บาทขึ้นไป จ.ภ. (จตุถดิเรกคุณาภรณ์)
  6,000,000 บาทขึ้นไป ต.ภ. (ตติยดิเรกคุณาภรณ์)
  14,000,000 บาทขึ้นไป ท.ภ. (ทุติยดิเรกคุณาภรณ์)
  30,000,000 บาทขึ้นไป ป.ภ. (ปฐมดิเรกคุณาภรณ์)
รายนามผู้บริจาคโครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัย
    รายนาม ผู้บริจาค
 

รายนามผู้บริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัย
    รายนาม ผู้บริจาค
 
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโครงการผ่าตัด เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
    รายนาม ผู้บริจาค
 
รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
    รายนาม ผู้บริจาค
 
ราย นามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่น
    ราย นามผู้บริจาค
 
รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
    ราย นามผู้ บริจาค
 

รายนามผู้บริจาค สร้างอาคาร "ภูมิสิริมังคลานุสรณ์"
    ราย นามผู้บริจาค ปี 2552
    ราย นามผู้บริจาค ปี 2553
    ราย นามผู้บริจาค ปี 2554

รายนามผู้บริจาค ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
    ธันวาคม 2553
    พฤศจิกายน 2553

7. บริการ Bill Payment ผ่านธนาคารทหารไทย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่!